Có 1 kết quả:

lán shé bìng ㄌㄢˊ ㄕㄜˊ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

blue-tongue (viral disease of livestock)