Có 1 kết quả:

lán jūn mén

1/1

lán jūn mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (phylum of blue-green algae)