Có 1 kết quả:

lán diào

1/1

lán diào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blues (music)