Có 1 kết quả:

lán diàn

1/1

lán diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

indigo