Có 1 kết quả:

lán lǐng

1/1

lán lǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blue collar
(2) common laborer