Có 1 kết quả:

lán wú

1/1

lán wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty bunting (Emberiza siemsseni)