Có 1 kết quả:

cáng zhuó

1/1

cáng zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

avoiding doing something that one is clumsy at to save face

Một số bài thơ có sử dụng