Có 1 kết quả:

Zàng wén

1/1

Zàng wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tibetan script
(2) Tibetan written language
(3) Tibetan language