Có 1 kết quả:

cáng shēn zhī chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hiding place
(2) hideout