Có 1 kết quả:

cáng shēn chù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hiding place
(2) hideout
(3) shelter