Có 1 kết quả:

Zàng huáng què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tibetan serin (Spinus thibetana)