Có 1 kết quả:

xiǎn tái

1/1

xiǎn tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

moss