Có 1 kết quả:

yì duō bù yā shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

it's always good to have more skills (idiom)