Có 1 kết quả:

téng běn zhí wù ㄊㄥˊ ㄅㄣˇ ㄓˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vine plant