Có 1 kết quả:

téng màn

1/1

téng màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vine
(2) also pr. [teng2 wan4]

Một số bài thơ có sử dụng