Có 1 kết quả:

yào bǔ

1/1

yào bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

medicinal dietary supplement that helps build up one's health

Một số bài thơ có sử dụng