Có 1 kết quả:

fān guó

1/1

fān guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feudatory
(2) vassal state

Một số bài thơ có sử dụng