Có 1 kết quả:

fān kù

1/1

fān kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) government repository
(2) state provincial warehouse (esp. during Qing dynasty)