Có 1 kết quả:

ǎi rán

1/1

ǎi rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) amicable
(2) amiable

Một số bài thơ có sử dụng