Có 1 kết quả:

huò xiāng

1/1

huò xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wrinkled giant hyssop
(2) Agastache rugosa (botany)