Có 1 kết quả:

lú chái bàng

1/1

lú chái bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reed stem
(2) (fig.) extremely skinny person