Có 1 kết quả:

Sū dān

1/1

Sū dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Sudan
(2) sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor)