Có 1 kết quả:

sū fāng

1/1

sū fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sappanwood (Caesalpinia sappan)