Có 1 kết quả:

Sū lián Zuì gāo Sū wéi āi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Supreme Soviet