Có 1 kết quả:

Sū mén dá là

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sumatra, one of the Indonesian islands