Có 1 kết quả:

yùn hán

1/1

yùn hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contain
(2) to accumulate