Có 1 kết quả:

qú rán

1/1

qú rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) to be pleasantly surprised

Một số bài thơ có sử dụng