Có 1 kết quả:

qú mài

1/1

qú mài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ cỏ có hạt như thóc, dùng làm thuốc