Có 1 kết quả:

lán jiāo

1/1

lán jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) close friendship
(2) a meeting of minds