Có 1 kết quả:

lán yīn xù guǒ ㄌㄢˊ ㄧㄣ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

starts well but ends in separation (of marital relations)