Có 2 kết quả:

Lán mǔlán mǔ

1/2

Lán mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lamb (name)

lán mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rum (beverage) (loanword)