Có 1 kết quả:

lán mǔ jiǔ

1/1

lán mǔ jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rum (beverage) (loanword)