Có 1 kết quả:

lán yù

1/1

lán yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

your son (honorific)