Có 1 kết quả:

lán zhāng

1/1

lán zhāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a beautiful speech or piece of writing
(2) your beautiful article (honorific)