Có 1 kết quả:

Lán Zhèng Cháng chéng pǐn yóu guǎn dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lanzhou-Zhengzhou-Changsha oil pipeline