Có 1 kết quả:

zhàn huǒ

1/1

zhàn huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to quench (metal)