Có 1 kết quả:

hǔ kǒu yú shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to escape from the tiger's mouth (idiom)
(2) to have a narrow escape