Có 1 kết quả:

hǔ tóu shé wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. tiger's head, snake's tail (idiom); fig. a strong start but weak finish