Có 1 kết quả:

hǔ zǐ

1/1

hǔ zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tiger cub
(2) brave young man

Một số bài thơ có sử dụng