Có 1 kết quả:

hǔ wěi chūn bīng

1/1

hǔ wěi chūn bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. like stepping on a tiger's tail or spring ice (idiom)
(2) fig. extremely dangerous situation