Có 1 kết quả:

hǔ dú bù shí zǐ

1/1

hǔ dú bù shí zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a tiger, though cruel, will not devour its cubs (idiom)
(2) even wild beasts look after their young