Có 1 kết quả:

hǔ shī shòu

1/1

hǔ shī shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tigon or tiglon, hybrid cross between a male tiger and a lioness