Có 1 kết quả:

hǔ hǔ

1/1

hǔ hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vigorous
(2) formidable
(3) strong

Một số bài thơ có sử dụng