Có 1 kết quả:

hǔ qǐ liǎn

1/1

hǔ qǐ liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take a fierce look