Có 1 kết quả:

hǔ dūn pào

1/1

hǔ dūn pào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a short-barreled mortar
(2) an ancient catapult