Có 1 kết quả:

Hǔ mén Zhèn

1/1

Hǔ mén Zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Humen Town, also known as Taiping 太平[Tai4 ping2], a town within Dongguan prefecture-level city 東莞市|东莞市[Dong1 guan3 shi4], Guangdong