Có 1 kết quả:

hǔ tóu pái

1/1

hǔ tóu pái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

The Tiger tablet, Yuan dynasty play by Li Zhifu 李直夫[Li3 Zhi2 fu1]