Có 1 kết quả:

lǜ bìng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hypochondria