Có 1 kết quả:

qián xìn zhě

1/1

qián xìn zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pious believer
(2) devotee
(3) fundamentalist