Có 1 kết quả:

qián jìng

1/1

qián jìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reverent